คำศัพท์ในระบบฐานข้อมูลมีดังนี้

เอนทิตี(Entity) หมายถึง สิ่งที่ต้องการในฐานข้อมูลที่เป็นที่รวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน มีข้อมูลที่บ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ เช่น เอนทิตีของระบบงานจำหน่ายสินค้าซึ่งประกอบด้วย เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เอนทิตีสินค้า เอนทิตีลูกค้า เอนทิตีใบสั่งซื้อ

แอททริบิวต์(Attribute) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอนทิตี เช่น เอนทิตีสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า และสินค้าคงเหลือ เอนทิตีลูกค้าประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า และที่อยู่ เอนทิตีใบสั่งซื้อประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสใบสั่งซื้อ รหัสสินค้า รหัสลูกค้า และจำนวน

ความสัมพันธ์(Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในระบบฐานข้อมูล เช่น เอนทิตีใบสั่งซื้อมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีสินค้า และ เอนทิตีลูกค้า ดังรูป

จากรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีลูกค้าและเอนทิตีใบสั่งซื้อเป็นความสำพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม(One to Many Relationship) หมายความว่าลูกค้าหนึ่งคนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายใบ แอนทิตีสินค้ามีความสัมพันธ์กับเอนทิตีใบสั่งซื้อเป็นความสำพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม(May to Many Relationship) หมายความว่าใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถมีสินค้าได้หลายชนิด สำหรับสินค้าสามารถอยู่ในใบสั่งซื้อได้หลายใบ และแอททริบิวต์รหัสสินค้ามีความสัมพันธ์กับแอททริบิวต์ชื่อสินค้าเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง(One to One Relationship) หมายความว่ารหัสสินค้าหนึ่งเป็นชื่อสินค้าได้ชนิดเดียว

เขตข้อมูล(Field) หมายถึง หน่วยข้อมูลที่ประกอบมาจากอักขระตั้งแต่หนึ่งอักขระขึ้นไปมารวมกัน เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน(PopID) ชื่อ(First Name) นามสกุล(Last Name)
ระเบียน(Record) หมายถึง หน่วยข้อมูลที่ประกอบด้วย เขตข้อมูล(Field) ตั้งแต่ 1 เขตข้อมูล(Field) ขึ้นไปมารวมกันและมีความสัมพันธ์กัน เช่น ระเบียน(Record) ของตาราง(Table) ครู(Teacher) 1 ระเบียนจะเป็นข้อมูลของคนหนึ่งคนประกอบด้วย เขตข้อมูล(Field) ได้แก่ หมายเลขประจำตัวประชาชน(PopID) ชื่อ(First Name) นามสกุล(Last Name) เป็นต้น
ตาราง(Table) หมายถึง หน่วยข้อมูลที่ประกอบด้วยระเบียน(Record) ตั้งแต่ 1ระเบียน(Record) ขึ้นไปมารวมกันและมีความสัมพันธ์กัน

   ก่อนการออกแบบฐานข้อมูล ควรจัดแบ่งข้อมูลเป็นระบบอย่างเหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน โดยการดำเนินการดังนี้
   1. กำหนดว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ ตาราง(Table)นั้น เช่น ตาราง(Table) ลูกค้า(Costumers) จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ส่วน ตาราง(Table)ใบสั่งซื้อ(Orders) จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้า จำนวน ส่วนลดเป็นต้น
   2. ลดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลโดยกำหนด เขตข้อมูล(Field) ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม
   3. กำหนความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง(Table)โดยกำหนด คีย์หลัก(Primary Key :PK) และ คีย์นอก(Foreign Key :FK) ขึ้นในตาราง(Table)ทีเกี่ยวข้อง

คีย์หลัก(Primary Key :PK) หมายถึง Field ที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกัน เช่น เขตข้อมูล(Field) รหัสลูกค้า ซึ่งจะต้องไม่มีลูกค้าคนใดใช้รหัสซ้ำกัน โดยในหนึ่ง ตาราง(Table) ควรมี คีย์หลัก(Primary Key :PK) เพียง 1 คีย์ และใน คีย์หลัก(Primary Key :PK) จะต้องไม่เป็นค่าว่าง Null

คีย์คู่แข่ง(Candidate Key)หมายถึงเขตข้อมูล(Field)หนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลมีคุณสมบัติเป็น คีย์หลัก PK(ไม่ซ้ำ)และไม่ได้ใช้เป็นคีย์หลัก เช่น รหัสสินค้าเป็น คีย์หลัก ส่วนชื่อสินค้าก็ไม่ซ้ำเช่นกันแต่ไม่ได้เป็นคีย์หลักจึงเป็นคีย์คู่แข่ง

คีย์นอก(Foreign Key :FK) หมายถึง เขตข้อมูล(Field) หรือส่วนประกอบของตาราง(Table)หนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับ เขตข้อมูล(Field) ใน ตาราง(Table)อื่น ที่เป็น คีย์หลัก(Primary Key :PK) โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้

   4. กำหนดประเภทหรือชนิดข้อมูลของข้อมูลให้เหมาะสมกับแต่ละ เขตข้อมูล(Field) เช่น
เขตข้อมูล(Field) ชื่อลูกค้า ควรเป็นชนิดข้อมูล อักษร(Text)
เขตข้อมูล(Field)วันสั่งสินค้า ควรเป็นชนิดข้อมูล วันเวลา(Date/Time) หรือ
เขตข้อมูล(Field) เงินเดือน
ควรเป็นชนิดข้อมูล ตัวเลขทางการเงิน(Currency)


แบบฝึกหัดท้ายบท
1. เอนทิตี(Entity) หมายถึง
2. แอททริบิวต์(Attribute) หมายถึง
3. เขตข้อมูล(Field)หมายถึง
4. ระเบียน(Record) หมายถึง
5. ตาราง(Table)หมายถึง
6. จาก ข้อ 1 -5 ข้อใดกับข้อใดบ้างคือสิ่งเดียวกัน
7. ความสัมพันธ์(Relationship) หมายถึง
8. ครูที่ปรึกษาหนึ่งคนมีนักเรียนในความดูแลหลายคนเป็นความสัมพันธ์แบบใด
9. นักเขียนหลายคนสามารถแต่งหนังสือได้หลายเล่มเป็นความสัมพันธ์แบบใด
10. นักเรียนหนึ่งคนสามารถเลือกเรียนได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเป็นความสัมพันธ์แบบใด
11. คีย์หลัก(Primary Key : PK) หมายถึง
ให้นักเรียนเข้าไปในฐานข้อมูล Northwind เลือกแถบตาราง(Table)เข้าไปในตาราง(Table)ทีละตาราง(Table)โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ตารางหรือคลิกที่ตารางแล้วกดปุ่ม  ศึกษาดูรายละเอียดแล้วให้เลือก เมนูมุมมอง เลือก มุมมองออกแบบ หรือกดปุ่ม    ที่แถบเครื่องมือหน้าต่างฐานข้อมูล หรือ ปุ่ม   ที่แถบเครื่องมือมาตรฐานศึกษาดูว่า เขตข้อมูล(Field) ใดที่เป็น คีย์หลัก(Primary Key :PK) จะมีรูปลูกกุญแจอยู่ข้างหน้า แล้วบันทึกลงสมุด
   Categories คือ ………….………………………………ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Customers คือ …………………………………………ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Employees คือ ……………………………………….ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Orders Details คือ ……………………………….ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Orders คือ ………………………………..…………………ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Products คือ …………………………………………..…ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Shippers คือ ……………………………..………………ชนิดข้อมูล คือ……………………
   Suppliers คือ ………………………………………………ชนิดข้อมูล คือ……………………
   โดยส่วนมาก คีย์หลัก(Primary Key :PK) คือ ………………………………………………………………..
12. คีย์นอก(Foreign Key :FK) หมายถึง
13. ให้นักเรียนลือกเมนูเครื่องมือแล้วเลือกความสัมพันธ์ หรือกดปุ่ม   ที่แถบเครื่องมือมาตรฐาน
ศึกษาดูว่า
    EmployeeID เป็นคีย์หลักของตาราง................................เป็นคีย์นอกของตาราง...................................
    CustomerID เป็นคีย์หลักของตาราง................................เป็นคีย์นอกของตาราง...................................


หน้าหลัก