1. ให้นักเรียน สร้างฐานข้อมูลใหม่ เกี่ยวกับการให้บริการรถตู้ ตั้งชื่อว่า Van Service
2. สร้างตาราง(Table) Van โดยกำหนดโครงสร้างตามตารางข้างล่าง

เขตข้อมูล(Field) Telephone กำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลเป็น \0-0000-0000 (โทรศัพท์บ้าน)

3. กรอกข้อมูล ตามตาราง

4. สร้างตาราง Technician โดยกำหนดโครงสร้างตามตารางข้างล่าง

เขตข้อมูล(Field) Mobilephone กำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลเป็น \08-0000-0000 (โทรศัพท์มือถือ)

5. สร้างฟอร์มอัตโนมัติ Technician แล้วกรอกข้อมูล ตามตาราง

6. สร้างความสัมพันธ์ แบบ Referential Integrity ให้ตาราง(Table) Van และ Technician

การสร้างแบบสอบถาม(Query)

7. แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล
     7.1 คลิกเลือกตาราง Van
     7.2 เลือกเมนู แทรก แล้วเลือกคำสั่ง แบบสอบถาม หรือ คลิกปุ่ม สร้างวัตถุ : แบบสอบถามบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน จะแสดงหน้าต่าง การสร้างแบบสอบถาม
     7.3 เลือก มุมมองออกแบบ กดปุ่ม ตกลง

     หรือ ที่กรอบ วัตถุ เลือก แบบสอบถาม เลือก สร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ
     จะแสดงหน้าต่างแสดงตาราง เลือกตาราง Van คลิกปุ่ม เพิ่ม แล้วคลิกปุ่ม ปิด

เข้าสู่หน้าต่าง Query1: แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล ซึ่งจะมีหน้าต่างสองส่วน เมื่อเลื่อนเมาส์มาที่เส้นแยกตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว สามารถปรับแต่งขนาด ส่วนบนจะแสดงเขตข้อมูลของ ตาราง ส่วนล่างเป็นตารางออกแบบว่าง ๆ

7.4 ดับเบิลคลิกเขตข้อมูล VanID, Name, District , Province และ TechID จากส่วนแสดงตาราง หรือ คลิกเมาส์ที่ตารางออกแบบ แถว เขตข้อมูล จะแสดงปุ่มลูกศรชี้ลง เมื่อกดปุ่มจะแสดง เขตข้อมูล(Field) ให้คลิกเลือกเขตข้อมูล(Field) ที่ต้องการ

7.5 ในขณะสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ จะมีแถบเครื่องมือเพิ่มขึ้นในแถบเครื่องมือมาตรฐานดังนี้

เมื่อต้องการ ดูแบบสอบถามให้เลือกเมนู แบบสอบถามแล้วเลือกคำสั่ง เรียกใช้ หรือ คลิกปุ่ม

7.6 การปิดแบบสอบถาม(Query) ก็คือการปิดหน้าต่าง Query1: แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล จะแสดงกรอบถามว่าต้องการบันทึกแบบสอบถามหรือไม่ ตอบ ใช่

     จะมีหน้าต่างบันทึกเป็นให้ตั้งชื่อแทน Query1 ตั้งชื่อว่า Van Tech

8. การรวมเอาเขตข้อมูล(Field) ทั้งหมดไว้ใน แบบสอบถาม(Query)
ให้สร้างแบบสอบถามจากตาราง Van ดับเบิลคลิกเครื่องหมาย * จากส่วนบนของตารางออกแบบ จะแสดง Van.* ในช่องเขตข้อมูล เมื่อสั่ง เรียกใช้ จะแสดงเขตข้อมูล(Field) ทั้งหมด

9. การลบข้อมูลในตารางออกแบบ คลิกเมนู แก้ไข แล้วเลือก ล้างเส้นตาราง

10. การป้อนเงื่อนไข (Criteria) ที่เป็นข้อความ (Text Data) เราสามารถค้นหา ระเบียน (record) ที่สอดคล้องกับ เงื่อนไข (Criteria) ที่เราต้องการ โดยการป้อน ข้อมูลเป็นข้อความเข้าไปในแถว เงื่อนไข ในมุมมองออกแบบ

ให้นักเรียนใส่เงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วบันทึกลงในใบงาน

11. การจัดเรียงข้อมูลในแบบสอบถาม โดยปกติการเรียงลำดับในฐานข้อมูลมีความสำคัญมาก เราสามารถเรียงลำดับข้อมูลในแบบสอบถามโดยการคลิกที่แถวเรียงลำดับ ของเขตข้อมูล(Field) ที่เรากำหนดให้เป็นคีย์หลัก(Primary Key) และสามารถกำหนดได้มากกว่า 1 เขตข้อมูล โดยเขตข้อมูลทีมีความสำคัญน้อยจะเป็นคีย์รอง(Secondary Key)
     ให้คลิก แถวเรียงลำดับ ของเขตข้อมูล(Field) TechID แล้วเลือก น้อยไปมาก
     ให้คลิก แถวเรียงลำดับ ของเขตข้อมูล(Field) Warranty แล้วเลือก มากไปน้อย
**** คีย์หลัก(Primary Key) จะต้องอยู่ทางซ้ายของ คีย์รอง(Secondary Key) เสมอ

สั่ง เรียกใช้ 

12. การละเว้นค่าที่ซ้ำกัน (Unique Values)
เมื่อเราจัดเรียงข้อมูล ค่าที่ซ้ำ ๆ กัน เราสามารถที่จะให้ แสดงค่าที่ซ้ำกันเพียงครั้งเดียวได้
     1. ให้สร้างแบบสอบถามจากตาราง Van
     2. เพิ่มเขตข้อมูล(Field) District เมื่อสั่ง เรียกใช้   แบบสอบถามจะแสดงชื่ออำเภอที่ซ้ำกันด้วย

     3. กลับไปมุมมองออกแบบ ให้คลิกปุ่ม   บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ เขตข้อมูล(Field) ถัดมา จะแสดงเมนูลัด ให้เลือก คุณสมบัติ แล้ว เปลี่ยนค่า ค่าไม่ซ้ำซ้อน เป็น Yes

เมื่อสั่งเรียกใช้  แบบสอบถามจะแสดงชื่ออำเภอโดยไม่ซ้ำกัน

     4. บันทึก แบบสอบถาม ตั้งชื่อว่า Unique

13. การเชื่อมต่อตารางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Joining Tables)
     เราสามารถเพิ่ม เขตข้อมูล(Field ที่มีความสัมพันธ์กันจากตารางอื่น ได้
     1. คลิกเปิดแบบสอบถาม Van Tech เลือกมุมมองออกแบบ ให้คลิกคลิกปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมาส์ปุ่มขวา ณ ตำแหน่งใด ๆ จะแสดงเมนูลัด คลิกเลือก แสดงตาราง

     2. คลิกเลือกตาราง Technician แล้วคลิกปุ่ม เพิ่ม กดปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าต่างแสดงตาราง

     3. ให้เพิ่ม เขตข้อมูล(Field) FirstName และ LastName เข้าไว้ในแบบสอบถาม แล้วสั่งเรียกใช้  

     ข้อมูลเขตข้อมูล(Field) FirstName และ LastName (ชื่อ และนามสกุล) จะถูกวางในระเบียนเดียวกับหมายเลข TechID ซึ่งเป็นผลจากการสร้างความสัมพันธ์

4. บันทึก แบบสอบถาม เปิดเมนู แฟ้ม เลือก คำสั่งบันทึกเป็น ตั้งชื่อว่า Joining Tables

14. เขตข้อมูล(Field)การคำนวณในแบบสอบถาม
เราสามารถทำการหาผลรวมของเขตข้อมูล(Field) Warranty และ Rent ไว้ในเขตข้อมูล(Field) Total โดยที่เราไม่มี เขตข้อมูล(Field) Total มาก่อน และเรียก เขตข้อมูล(Field) นี้ว่า เขตข้อมูล(Field)ที่ได้จากการคำนวณ
    1. คลิกเมนู แก้ไข แล้วเลือก ล้างเส้นตาราง
    2. ให้ เพิ่ม เขตข้อมูล(Field) VanID และ Name ไว้ในแบบสอบถาม
    3. ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ เขตข้อมูล(Field) ถัดมา จะแสดงเมนูลัด ให้เลือก ย่อ/ขยาย

    4. จะแสดงหน้าต่าง ขยาย ให้ พิมพ์ Total:[Warranty]+[Rent] คลิกปุ่ม ตกลง

     5. จะได้ผลดังนี้

     6.แล้วสั่งเรียกใช้ 

    7. บันทึก แบบสอบถาม เปิดเมนู แฟ้ม เลือก คำสั่งบันทึกเป็น ตั้งชื่อว่า Calculate

15. การคำนวณทางสถิติ
     เราสามารถคำนวณหาค่าสถิติ ต่าง ๆ เช่น Count , Sum, Avg(ค่าเฉลี่ย), Max, Min, Stdev(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน), Var(ค่าความแปรปรวน), First, และ Last โดยการรวมเอาค่าเหล่านี้ไว้ในแถว ผลรวมของตารางออกแบบ ซึ่งปกติจะไม่มี ต้องคลิกปุ่ม  บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือ คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ตารางออกแบบ แล้วเลือก ผลรวม จากเมนูลัด
     1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วเลือก มุมมองออกแบบ
     2. คลิกเมนู แก้ไข แล้วเลือก ล้างเส้นตาราง
     3. คลิกปุ่ม  บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือ คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ตารางออกแบบ แล้วเลือก ผลรวม จากเมนูลัด

     4. ให้ เพิ่ม เอา เขตข้อมูล(Field) Warranty ไว้ในแบบสอบถาม
     5. คลิกแถว ผลรวม ใน คอลัมน์ Warranty แล้วคลิกลูกศร คลิกเลือก Avg

     6. สั่ง เรียกใช้   แบบสอบถามจะแสดง ค่าเฉลี่ย ของอู่ทั้งหมด

     7.บันทึก แบบสอบถาม เปิดเมนู แฟ้ม เลือก คำสั่งบันทึกเป็น ตั้งชื่อว่า Stat

16. การรวมกลุ่ม (Grouping)
     การรวมกลุ่ม(Grouping) หมายถึง การสร้างกลุ่มของระเบียน (Records) ซึ่งใช้อักขระปกติร่วมกัน เช่นในการรวมกลุ่มด้วย เขตข้อมูล(Field) TechID ของอู่ต่าง ๆ ช่างเทคนิคหมายเลข 34 จะเป็นกลุ่มที่หนึ่ง ช่างเทคนิคหมายเลข 47 จะเป็นกลุ่มที่สอง ช่างเทคนิคหมายเลข 51 จะเป็นกลุ่มที่สาม การคำนวณให้กระทำในแต่ละกลุ่ม
     1. ให้ เพิ่ม เขตข้อมูล(Field) TechID ไว้ในแบบสอบถาม Stat
     2. คลิก แถวผลรวม ใน คอลัมน์ TechID คลิกเลือก Group By

     3. สั่ง เรียกใช้   แบบสอบถามจะแสดง ค่าเฉลี่ย ของ ช่างเทคนิคแต่ละกลุ่ม

4. บันทึก แบบสอบถาม เปิดเมนู แฟ้ม เลือก คำสั่งบันทึกเป็น ตั้งชื่อว่า Grouping

17. แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล

     1. เปิดฐานข้อมูล Van Service เปิดตาราง Van
     2. เลือกมุมมองออกแบบ
     ชี้เมาส์ไปที่ปุ่มเลือกแถวของเขตข้อมูล (Field) Warranty เลือกเมนูแทรก แล้วเลือก แถว หรือกดปุ่ม Insert เพื่อแทรกเขตข้อมูล (Field)ว่าง
     พิมพ์VanMarqueเป็นชื่อเขตข้อมูลใหม่กดปุ่ม Tab เลือกชนิดเขตข้อมูลเป็น Text กดปุ่ม Tab แล้วพิมพ์ ยี่ห้อของรถตู้ ในช่อง คำอธิบาย      กดปุ่ม F6 ใส่ขนาดเขตข้อมูลเป็น 6      กดปุ่ม ปิด แล้วตอบ ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

     3. ให้สร้างแบบสอบถามจากตาราง Van
     4. คลิกขวาในส่วนบน เพื่อแสดงเมนูลัด เลือกชนิดของแบบสอบถาม แล้วเลือก แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล
หรือ เลือกเมนู แบบสอบถาม แล้วเลือกคำสั่ง แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล
หรือ คลิกปุ่ม    บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน แล้วเลือก แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล

     5. เพิ่ม เขตข้อมูล (Field) VanMarque ลงในตารางออกแบบ ในช่องปรับปรุงเป็น พิมพ์คำว่า KIA

     6. กดปุ่ม เรียกใช้   จะมีกรอบโต้ตอบถามว่า คุณกำลังจะปรับปรุงข้อมูลจำนวน 10 แถว ตอบ ใช่ เพื่อป้อนค่า ในเขตข้อมูล (Field) VanMarque เป็น KIA ให้ทุกระเบียน

     7. เปิดตาราง Van เพื่อตรวจสอบ

     8. บันทึก แบบสอบถาม ตั้งชื่อว่า Update

18. การใช้ แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
     1. ให้ เพิ่มเอา เขตข้อมูล(Field) TechID ไว้ในแบบสอบถาม พิมพ์ 47 ในช่องเงื่อนไข
     2. ที่เขตข้อมูล (Field) VanMarque ในช่องปรับปรุงเป็น พิมพ์คำว่า TOYOTA

    3. แล้วกดปุ่ม เรียกใช้  
    4. จะมีกรอบโต้ตอบถามว่าคุณกำลังจะปรับปรุงข้อมูลจำนวน 5แถว ตอบ ใช่ เพื่อป้อนค่า ในเขตข้อมูล (Field) VanMarque เป็น TOYOTA ให้ระเบียนที่ TechID เป็น 47

     5. เปิดตาราง Van เพื่อตรวจสอบ


การกำหนดคุณสมบัติเขตข้อมูล(Field )

1. การระบุค่าเริ่มต้น (Default Value)
     1. เปิด ตาราง Van เปลี่ยนเป็นมุมมองออกแบบ ชี้เมาส์ไปที่ปุ่มเลือกแถวของเขตข้อมูล (Field) VanMarque ในหน้าต่างคุณสมบัติเขตข้อมูล ที่กรอบค่าเริ่มต้น ให้ป้อนคำว่า KIA

     2. เปลี่ยนเป็นมุมมองแผ่นข้อมูล ในแถวของระเบียนใหม่ โปรแกรมจะใส่ค่าในเขตข้อมูล (Field) VanMarque เป็น KIA ให้โดยอัตโนมัติ

2. การกำหนดกฎการตรวจสอบ (Validation Rule)
     1. ที่คุณสมบัติของเขตข้อมูล (Field) VanMarque ให้กำหนด กฎการตรวจสอบ เป็น " TOYOTA " Or "KIA "Or "FIAT" และ ข้อความตรวจสอบ เป็น ค่าต้องเป็น TOYOTA, KIA หรือ FIAT เท่านั้น

     2. เปลี่ยนเป็นมุมมองแผ่นข้อมูล ในแถวของระเบียนใดก็ได้ ใส่ค่าในเขตข้อมูล (Field) VanMarque เป็น DAEWOO โปรแกรมจะไม่รับข้อมูล และแสดงข้อความตรวจสอบ ให้กดปุ่ม ตกลง (ให้ใส่ข้อมูลเดิม)

3. การระบุพิสัย
     1. ที่คุณสมบัติของเขตข้อมูล (Field) Warranty ให้กำหนด กฎการตรวจสอบ เป็น >=0 And <=40000 และ ข้อความตรวจสอบ เป็น ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.00 บาท และ 40,000 บาท

     2. เปลี่ยนเป็นมุมมองแผ่นข้อมูล ในแถวของระเบียนใดก็ได้ ใส่ค่าในเขตข้อมูล (Field) Warranty เป็น 45,000โปรแกรมจะไม่รับข้อมูล และแสดงข้อความตรวจสอบ ให้กดปุ่ม ตกลง (ให้ใส่ข้อมูลเดิม)

4. การใช้รูปแบบ(Format)      เราสามารถกำหนดให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการ โดยการใส่ สัญลักษณ์    ในการเปลี่ยนอักษรตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ ในการเปลี่ยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
     1. ที่คุณสมบัติของเขตข้อมูล (Field) VanMarque ให้สัญลักษณ์ ในช่อง รูปแบบ

     2. เปลี่ยนเป็นมุมมองแผ่นข้อมูล ในแถวของระเบียนใดระเบียนหนึ่ง ใส่ค่าในเขตข้อมูล (Field) VanMarque เป็น fiat โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็น FIAT

5. การสร้างดัชนี (Index)
     โดยปกติโปรแกรม จะสร้าง ดัชนี (Index) อัตโนมัติ เรียงจากน้อยไปมาก ให้กับ เขตข้อมูล (Field) ที่เป็นคีย์หลัก
     เมื่อเราต้องการกำหนดให้มีการยอมรับหรือไม่ยอมรับค่าที่ซ้ำกันได้ ในเขตข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง
    1. คลิกขวาที่ ตาราง Van คลิก คำสั่ง มุมมองออกแบบ บนเมนูลัด
    2. ชี้เมาส์ไปที่ปุ่มเลือกแถวของเขตข้อมูล (Field) Name
    3. คลิกกรอบข้อความ ดัชนี คลิกปุ่มลูกศร แล้วเลือก Yes(No Duplicates):ใช่(มีค่าซ้ำกันไม่ได้)

    4. เปลี่ยนเป็นมุมมองแผ่นข้อมูล ในแถวของระเบียนใหม่ ใส่ค่าในเขตข้อมูล (Field)VanID เป็น 1 เขตข้อมูล (Field) Name พิมพ์คำว่า ปังปอน

    5.โปรแกรมจะไม่รับและแสดงกรอบข้อความเตือนว่ามีค่าในเขตข้อมูลที่เป็นดัชนีมีค่าซ้ำกัน

ให้ลบทิ้งเปลี่ยนเป็นมุมมองออกแบบ คลิกกรอบข้อความดัชนี คลิกปุ่มลูกศร แล้วเลือก Yes ( Duplicates OK) : ใช่(มีค่าซ้ำกันได้)

     6. ทำตามข้อ 4 อีกครั้ง โปรแกรมจะรับค่า
แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล
แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล
การกำหนดคุณสมบัติเขตข้อมูล(Field )

หน้าหลัก